शिक्षा

फेरिँदै १२ सम्मको पाठ्यक्रम, अनिवार्य विषयबाट हट्याे गणित

सबै परिवर्तन हुन २०८० सम्म लाग्ने

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहका सम्पूर्ण विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन भएकाे छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै कक्षाका पाठ्यक्रमका प्रारूप तयार गरेको छ । पहिलो चरणमा शैक्षिक सत्र ०७७/७८ मा कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनेछ । दोस्रो चरणमा २,३,६ र १२ र त्यसपछि ४, ५, ७,८ र ९ को पाठ्क्रयम क्रमैसँगै......

शिक्षा

फेरिँदै १२ सम्मको पाठ्यक्रम, अनिवार्य विषयबाट हट्याे गणित

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहका सम्पूर्ण विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन भएकाे छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै कक्षाका पाठ्यक्रमका...